Hüseyn Arifin anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə “Arxada qalan illər” adlı kitab nəşr edilib

Rate this item
(0 votes)

Xalq şairi Hüseyn Arifin anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə Sədyar Vəzifə Eloğlunun “Arxada qalan illər” (Hüseyn Arif ilə şeirləşmələrim və xatirələr) kitabı nəşr edilib. 

 

“Ədəbiyyat və incəsənət” portalı xəbər verir ki, 104 səhifəlik kitabın tərtibçisi, elmi redaktoru və ön sözünün müəllifi AMEA-nın Nizami Cəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Qəndab Haqverdi Əliyevadır.

 

Ki­tabda Cə­nu­bi Azər­bay­can­da ya­şa­yan, is­te­dad­lı şa­ir və təd­qi­qat­çı Səd­yar Və­zi­fə Eloğ­lu­nun Azər­bay­ca­nın gör­kəm­li şai­ri, mər­hum Hü­seyn Arif ilə olan mə­nə­vi dost­luq və ədə­bi ya­ra­dı­cı­lıq əla­qə­lə­ri­ni əks et­di­rən xa­ti­rə və şeirləşmələri yer alıb. 

 

Böyük Şəhriyarın “Heydər­ba­baya salam” poemasının sərhədləri aşması ilə dilə gələn yüz­lər­lə qə­ləm əh­li­nin həsrət poeziyası və bir də bu poeziyanın Azər­bay­ca­nın Şi­mal və Cə­nu­bu arasında şeirləşmə forması yarandı. Bu, Gülüstan müqaviləsi bağlanandan bəri o tay bu tay arasında başlanan məktublaşma ənənəsinin bir növ davamı idi və o de­mək­dir ki, Azər­bay­can aşıq ədə­biy­ya­tın­da ol­du­ğu ki­mi mək­tub ədə­biy­ya­tın­da da Azər­bay­can şa­ir­lə­ri bi­ri-bi­ri­nin üzü­nü gör­mə­dən, an­caq əsər­lə­ri­lə tanış­lıq əsa­sın­da şe­ir­lə­şir, ün­siy­yət ya­ra­dır­lar və ədə­bi mü­hit­lə­ri­nə be­lə sə­mi­mi­lik ya­ra­dan tə­sir­lər bu­ra­xır­lar.

 

“Arxada qalan illər” Azər­bay­can poetik epis­tol­yar ədə­biy­ya­tına aid nəşr olunan ilk kitabdır.

 

“Ədəbiyyat və incəsənət”

(20.05.2024)